serveis
- Tancaments industrials de façanes i cobertes amb panells
natural, aillaments, canals....
sandwich, plaques de poliester, policarbonat per il·luminació.
amiant, amb els medis de seguretat i autoritzacions.
- Estructures metàl·liques per a edifcis, vivendes, reformes,
petites estructures, etc...
- Construïm naus industrials, desde projecte fins a la
finalització de la mateixa, disposem d'un enginyer industrial.
- Seralleria metà·lica, construïm portes, finestres, escales,
baranes, en acer inoxidable, alumini, etc...
- Ens dediquem a retirar plaques d'uralita que contenen
Serveis